KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun İli Görele Beyazıt Sisdağı Yolu Yol Beton Kaplama İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/430480

1-İdarenin
a) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah.Mehmet İzmen Cad.No:158 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157508
c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Beton Yol (L=5000 Mt., E= 6,00 Mt.,H=0,15 Mt.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Giresun İli Görele İlçesi Beyazıt Sisdağı Yolu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 01.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-V grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

T.C.

GÖRELE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 103 Ada, 13 Parsel, Boğalı Köyü, Çardak deresi Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.5578 ve 6537 s.k nun 6. bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı bulunmakta olup bunlardan 1. Nolu yapı biriketten yığma 2 katlı alt katı ahır , üst katı mesken Giriş kapısı demir , pencereleri plastıkten, çıkma mutfağı bulunan sıvasız ve boyasız 45,48 m2 miktarındadır.2. nolu yapı 2 katlı olup, alt katı ahır üsst katı meskendir.Pencereler kısmen plastik kısmen ahşaptır.Dış cephe kireç boyalı olup,121,22 m2 miktarındadır.3. Nolu yapı Biriketten yığma olup odunluk olarak kullanılmakta , sıvasız ,boyasız 9,00m2 miktarınadır.

Yüzölçümü          : 13.015,57 m2    

Kıymeti                 : 260.805,00 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 102 Ada, 8 Parsel, Boğalı köyü, Kuzağız Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.5578 ve 6537 s.k nun 6. bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.

Yüzölçümü          : 13.879,09 m2  

Kıymeti                 : 242.884,08 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı Ana Griş kapıs önü

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 123 Ada, 3 Parsel, Kuşçulu köyü,, Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.22.06.2011 tarihli İl Encümen kararı uygun görülerek onanan Plansız alanlar yönetmeliğinin 5. bölümüne tabidir.

Yüzölçümü          : 7.735,16 m2  

Kıymeti                 : 135.365,30 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı Ana giriş kapısı önü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 125 Ada, 1 Parsel, Kuşçulu köyü , Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.22.06.2011 tarihli İl Encümen kararı uygun görülerek onanan Plansız alanlar yönetmeliğinin 5. bölümüne tabidir.

Yüzölçümü          : 914,43 m2

Kıymeti                 : 16.002,53 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 103 Ada, 11 Parsel, Boğalı köyü , İskelekaşı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.5578 ve 6537 s.k nun 6. bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.

Yüzölçümü          : 702,41 m2  

Kıymeti                 : 12.292,18 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 124 Ada, 1 Parsel, Kuşçulu köyü , Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.22.06.2011 tarihli İl Encümen kararı uygun görülerek onanan Plansız alanlar yönetmeliğinin 5. bölümüne tabidir.

Yüzölçümü          : 2.626,95 m2  

Kıymeti                 : 45.971,63 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü

------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış Şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/09/2019

Görele Belediyesi tarafından öğrencilerin ve velilerinin güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla tüm okul önlerine ‘önce yaya' yazısı yazıldı ve yaya figürleri çizildi.

Yapımına 2016 yılının Ekim ayında başlanan Eynesil Devlet Hastanesi inşaatının 2018’in Nisan ayında bitmesi beklenirken, temel çalışmalarındaki iş artışından kaynaklanan olumsuzluk neticesinde bu süreç Temmuz 2018’e ertelenmişti. Kaba inşaatının tamamlanmasından sonra dış cephe çalışmaları sırasında durdurulan Eynesil Devlet Hastanesinin inşaatının ihalesinin yeniden yapılacağı belirtildi.

Görele, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli’yi ağırladı.

15 Temmuz'da Demokrasi ve Cumhuriyetimize yönelik yapılan darbe girişiminde meydanları dolduran vatandaşlarımız yine demokrasi ve cumhuriyetine sahip çıkarak, her türlü darbenin ve gücün birlik ve beraberliklerini bozmayacağını tekrar, tekrar gösterdi.