Bulancak’ın İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili 14 yaşındaki amcası ve halasının tutuklanmasının ardından baba Serdar Tirsi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bulancak’ın İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldüren 14 yaşındaki amcası ve birlikte cesedini dereye attığı ablası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                       
  GÖRELE KAYMAKAMLIĞI    
  MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN KİRALAMA İHALE İLANI    
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR:
Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mah./Köy İmar Durumu Cinsi Ada Parsel  Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Kiralama Amacı Kiralama Süresi Tahmin Edilen Bedel (TL) Geç.Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale saati
1 28100200044 Giresun Görele Tepebaşı Mahallesi İmarsız DHTA     2.608,30 Tam Ticari Amaç 3 (üç) yıl 22.770,00 6.831,00 1.3.2021 11:30
                                 
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kiralama ihalesine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatlerde Görele Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliğinde teşekkül edecek Komisyonca yapılacaktır.
2- İhalelere katılacak isteklilerin;    
a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2020-2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,    
f) İhalelere ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,     
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.    
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.    
4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Defterdarlık Hizmet binası içerisinde kat:2)  ücretsiz olarak görülebilir.    
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 
6- Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde  taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. 
7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 
8-İhalelere ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü www.giresun. csb.gov.tr veya www. milliemlak.gov.tr web adresinden görülebilir.    
9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleleri yapmama kararı kesindir. Bilgi için irtibat telefonu 0454 513 11 13    
İlan olunur.          

BUFAP (Bulancak Farkındalık Platformu) gönüllülerinin destekleri ile birlikte atkı, bere ve eldivenleri Bulancakta köy okullarındaki öğrencilere gönderilmek üzere, Bulancak Milli Eğitim Müdürlüğünde teslimat etkinliği gerçekleştirdi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleriyle birlikte ilçede bulunan parklarda oyun oynayan çocuklara sürpriz yaparak, çocuklara çikolata ikramında bulunarak, çeşitli hediyeler verdi.