İlanlar

Aşağıda bilgileri yazılan, ekonomik ömrünü doldurduğu komisyon raporu ile tespit edilen araç 17.06.2020 tarihinde 14:00’de belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi hükümlerine göre (açık teklif usulü) satılacaktır.

1-       Satılacak olan araca ait bilgiler.

Trafik Plaka No                  : 28 RE 878

Cinsi                                      : Kamyon (Kapalı Kasa, Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı)

Markası                                : Hyundai

Modeli                                  : 2010

Şase No                                 : KMP6A17HE0000084

Motor Seri No                      : D4GAA043299

Silindir / Teker Sayısı         : 6 / 6

Şanzıman Tipi                    : Manuel

Durumu                                : Faal

2-       İhale konusu aracın satış bedeli 35.000,00 TL’dir. İhale bedeli, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından teslim tarihinde peşin olarak yatırılacaktır. Satış bedeline KDV ve sair her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri hariç olup ihaleyi alana aittir.

3-       İstekliler tahmin edilen bedelin %3’den az olmayacak şekilde geçici teminatlarını 17.06.2020 çarşamba günü saat 14:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracaktır. İhale kesinleştiğinde ihale uhdesinde kalan alıcı geçici teminatı ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminata çevirecektir.

 1. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
  1. Tedavüldeki Türk Parası
  2. Bankalar veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları
  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

2886 sayılı Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

4-       İhaleye ait şartname, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Görele Belediyesi web sayfası üzerinden ve/veya ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınmış olması şarttır.

5-       İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini 17.06.2020 tarihinde 14:00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

6-       İhaleye katılabilmek için; İsteklilerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmaları; Anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmaları; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

Gerçek kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası)
 2. İkametgâh belgesi
 3. Şartname alındı belgesi
 4. Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
 5. Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı)
 6. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
 7. Tüzel Kişiler;
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  2. Tebligat için adres beyanı.
  3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
  4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
  5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
  6. İhale şartname bedeline ait makbuz
  7. İhale şartnamesi.

7-       İhale dokümanını satın alan istekli şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.

8-       Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

B. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

9-       İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10-   İhaleyi alan, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, ihalenin (sözleşmenin) niteliğinin değiştirilmesi, süresinin uzatılması, bedelin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

İlan olunur.