İlanlar

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-      Görele ilçesi, Kumyalı mahallesi hudutları içerisinde bulunan Doktor Erdem DÜLGER Bulvarı, No: 5’de kayıtlı Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanlardan olan ve Görele Belediyesince Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralanan dolgu alanı üzerindeki 1303,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, LUNAPARK yapılmak üzere yedi (7) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-      İhaleye ait şartname, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. Görele Belediyesi web sayfası üzerinden ve/veya ilan panolarından görülebilir.

3-      İhale, 05.08.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’da belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi hükümlerine göre (açık teklif usulü) yapılacaktır.

4-      Taşınmazın ilk yıl için belediye meclisi tarafından belirlenen kira bedeli 25.000,00 (yirmibeşbin) Türk Lirasıdır. Kira bedeli, birinci yıldan sonraki her yıl için yi-üfe oranına göre bir önceki yılın kira bedeli üzerinden hesaplanan kira artış miktarı ilave edilmek üzere peşin olarak ödenir.

5-      İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmak gerekir.

Gerçek kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası)
 2. İkametgâh belgesi
 3. Şartname alındı belgesi
 4. Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
 5. İhaleye vekil olarak katılınması halinde vekâletname. (Aslı)
 6. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
 7. Görele belediye başkanlığına borcu olmadığına dair belge. (Dilekçe ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
 8. Tüzel Kişiler;
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  2. Tebligat için adres beyanı.
  3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
  4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
  5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
  6. İhale şartname bedeline ait makbuz
  7. İhale şartnamesi.
  8. Görele belediye başkanlığına borcu olmadığına dair belge. (Dilekçe ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

6-      İstekliler tahmin edilen bedelin %3’den az olmayacak şekilde geçici teminatlarını 05.08.2020 çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracaktır. İhale kesinleştiğinde ihale uhdesinde kalan alıcı geçici teminatı ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminata çevirebilecektir.

 1. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
  1. Tedavüldeki Türk Parası
  2. Bankalar veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları
  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

2886 sayılı Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

7-      İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini 05.08.2020 tarihinde 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

8-      İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.